Dzień Niepodległości

11.11.2018

W listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość.

Tak Piłsudski ogłaszał światu wolną Polskę.

Telegram Wodza Naczelnego Armii Polskiej Józefa Piłsudskiego z dnia 16 listopada 1918 roku – notyfikujący powstanie państwa polskiego (wznowienie niepodległości i suwerenności Polski) prezydentowi Stanów Zjednoczonych oraz rządom: brytyjskiemu, francuskiemu, włoskiemu, japońskiemu, niemieckiemu i rządom wszystkich państw wojujących i neutralnych.

„Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.

Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej
i Niepodległej” ¹

a
Józef Piłsudski

a
Rząd polski zaprzysiężony 18 listopada 1918 r. z J. Moraczewskim na czele.
Od lewej siedzą: S. Thugutt, J. Moraczewski, K. Prauss (w drugim rzędzie),
J. Piłsudski, L. Supiński, L. Wasilewski, T. Nocznicki (stoi w pierwszym rzędzie).
Stoją od lewej: B. Ziemięcki, T. Arciszewski, B. Stolarski (w białej sukmanie).²

__________________________________________________________

¹ Depesza do szefów mocarstw notyfikująca powstanie Państwa Polskiego, Józef Piłsudski, Warszawa, 16.11.1918, Wikiźródła. https://pl.wikisource.org/wiki/Depesza_do_szef%C3%B3w_mocarstw_notyfikuj%C4%85ca_powstanie_Pa%C5%84stwa_Polskiego_z_16_listopada_1918

² nieznany - Album zjednoczenia. Pamiątka piętnastolecia odzyskania niepodległości, 1934, s. 11, File:Rzad 1918.jpg, Wikipedia
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski#/media/File:Rzad_1918.jpg

Rejestracja produktu