Polityka prywatności RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

 

Ochrona danych osobowych

 

”MPW MED. INSTRUMENTS” SPÓŁDZIELNIA PRACY w Warszawie kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Mając powyższe na uwadze i zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

I.             Administrator danych osobowych

”MPW MED. INSTRUMENTS” SPÓŁDZIELNIA PRACY z siedzibą w Warszawie przy ul. Boremlowskiej 46, 04-347 Warszawa.

 

II.            Koordynator ds. RODO

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za zgodność przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem rodo@mpw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 

III.          Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

 1. Dane pracowników:
  1.  w celu realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – dane
   w zakresie wymaganym przez  ustawy Prawo Pracy.
 2. Dane pracowników, emerytów i rencistów pracujących wcześniej w MPW i ich rodzin:
  1. W celu realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – dane
   w zakresie wymaganym przez Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 3. Dane kontrahentów, zamawiających, wysyłających zapytania ofertowe:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
 4. Dane osób znajdujących się w zasięgu monitoringu MPW:
  1. na podstawie art.6 ust.1 lit f) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, a prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona mienia
   i zdrowia pracowników MPW i innych osób znajdujących się na terenie Spółdzielni Pracy MPW.
 5. Dane osób zgłaszających awarie urządzeń i serwisantów zajmujących się naprawą urządzeń:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  2. na podstawie art.6 ust.1 lit f) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, a prawnie uzasadnionym interesem jest zaspokojenie roszczeń klientów MPW.
 6. Dane osób rekrutowanych do pracy w MPW:
  1. na podstawie art. 6 ust.1 lit a)  RODO – tj. zgody wyrażonej przez osobę rekrutowaną.

 

IV.          Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

V.           Okres przechowywania danych

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. Dane dotyczące pracowników – 50 lat dla pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019r.
  2. Dane dotyczące pracowników – 10 lat dla pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.
  3. Dane dotyczące ZFŚS – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały zgromadzone.
  4. Dane kontrahentów, zamawiających i wysyłających zapytania ofertowe – 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego ostatniej korespondencji.
  5. Dane z monitoringu wideo – przez 3 tygodnie od rejestracji.
  6. Dane osób zgłaszających awarię – przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ostatnie zgłoszenie.
  7. Dane serwisantów – przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono współpracę.

 

VI.          Odbiorcy danych

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom i instytucjom
  z którymi współpracujemy w celu realizacji działalności biznesowej.
 2. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy audytorskie, prawnicze, informatyczne, firmy ubezpieczeniowe, wykonawcy zleconych usług.
 3. Aktualny rejestr instytucji, którym powierzamy Państwa dane może zostać Państwu udostępniony po przesłaniu zapytania do Koordynatora ds. RODO w ciągu maksymalnie 30 dni.

 

VII.         Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a.      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b.      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c.      prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

d.      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e.      prawo do przenoszenia danych,

f.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VIII.       Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

a.      Podanie danych w celu realizacji pkt. III ust.1, 2  jest obowiązkiem wynikającym z powołanych ustaw.

b.      Podanie danych związanych z pkt. III ust.3, 5 – związane jest z realizacją umowy ma charakter dobrowolny jest jednak niezbędne do realizacji umowy.

c.      Podanie danych związanych z pkt. III ust.4 - ma charakter dobrowolny jest jednak niezbędne do przebywania na terenie MPW.

d.      Podanie danych związanych z pkt. III ust.6 - ma charakter dobrowolny jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

IX.          Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przetwarzania Państwa danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.

 

X.            Przekazywanie danych poza obszar EOG

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowy poza obszar EOG.

 

Rejestracja produktu